Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů?

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Elena Tyshchenko., IČ 06322140 se sídlem Racková 310, 76001 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: email: info@vbeauty.cz    tel: 774 848 123

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává?

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:
 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, podpis, údaje pro přihlášení na webové stránky – registrace)
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (další kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
 1. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje

Na základě, jakého právního důvodu a k jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává?

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, oprávněný zájem správce a Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení).
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zaúčtování daňových dokladů,
 • zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, produktů a akcí správce.

Jak dlouho správce údaje zpracovává?

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Komu správce osobní údaje poskytuje?

 1. Námi zpracované vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné pro plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům nebo pro poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany vašich osobních údajů. Správce spolupracuje zejména s dodavateli, zasilateli zboží, účetní, tzn. s osobami podílejícími se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, příp. zajišťující marketingové služby.
 2. Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Předávání osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování, které je prováděno na základě oprávněného zájmu správce,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Obchodní podmínky